Sunder Rajan, Kaushik, 1974-

著者名典拠詳細を表示

著者の属性 個人
一般注記 シカゴ大学人類学部准教授
Sunder Rajan, Kaushik. Biocapital, 2006: ECIP t.p. (Kaushik Sunder Rajan) data view (b. 03/18/1974)
SRC:バイオ・キャピタル : ポストゲノム時代の資本主義 / カウシック・S.ラジャン著 ; 塚原東吾訳(青土社, 2011.3)
生没年等 1974
から見よ参照 Rajan, Kaushik Sunder, 1974-
Sunder Rajan, Kaushik
S. ラジャン, カウシック
ラジャン, カウシック S.
コード類 典拠ID=AU30088925  NCID=DA17157652
1 バイオ・キャピタル : ポストゲノム時代の資本主義 / カウシック・S.ラジャン著 ; 塚原東吾訳 東京 : 青土社 , 2011.3